Ασφαλιστικά Μέτρα

 • Home
 • Ασφαλιστικά Μέτρα

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αποφάσεις που έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται και ανακαλούνται σε επείγουσες περιπτώσεις, ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.

Ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις στις οποίες χωρούν τα ασφαλιστικά μέτρα και το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει είναι οι εξής:​​

 • Ασφαλιστικά μέτρα για διατροφή συζύγου
 • Ασφαλιστικά μέτρα για απειλές
 • Ασφαλιστικά μέτρα για σωματική ακεραιότητα
 • Ασφαλιστικά μέτρα για διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Ασφαλιστικά μέτρα για επικοινωνία με τέκνο
 • Ασφαλιστικά μέτρα για αθέμιτο ανταγωνισμό
 • Ασφαλιστικά μέτρα για τα κληρονομικά

Ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου είναι:​​

 • να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα, ή
 • να ρυθμιστεί μια κατάσταση.

Από 01-01-2016, η παράσταση ενώπιον δικαστηρίου ακόμη και επί ασφαλιστικών μέτρων γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο, ενώ προηγουμένως ήταν προαιρετική.

Κατάθεση αίτησης και συζήτηση

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από κατάθεση αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου.

 • Ο δικαστής ορίζει τόπο για τη συζήτηση της αίτησης
 • ορίζει ημέρα και ώρα για τη συζήτηση της αίτησης
 • διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση
 • ορίζει, κατά την κρίση του, το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης και
 • ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γνωστοποιηθεί η κλήση στους καθ’ ων τα ασφαλιστικά μέτρα.​

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής.

Για να είναι ορισμένη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή

 • Ακριβής περιγραφή του επίδικου, κινητού ή ακινήτου.
 • Οι μερικότερες διακατοχικές πράξεις του αιτούντα τη νομή.
 • Το αν του καθ’ου η αίτηση ενήργησε, σε ορισμένο χρόνο, πράξεις διατάραξης της νομής και ποιες συγκεκριμένα ήταν αυτές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο